.::    O firmie ::  Referencje ::  Kontakt ::.
 Programy dla dużych i średnich firm 

 Programy dla małych firm 

 Programy dla medycyny i farmacji 

 Programy antywirusowe 

 Usługi 
Streamsoft Prestiż    Streamsoft Pro    SM-Boss

Zintegrowany System do Zarządzania Przedsiębiorstwem SM-BOSS jest:

elastyczny
SM-BOSS przeznaczony jest do wspomagania zarządzania średnimi i małymi przedsiębiorstwami. Korzystają z niego firmy o różnych profilach działalności: handlowe, usługowe, produkcyjne, biura rachunkowe, itp. Może pracować zarówno w sieci komputerowej jak i na pojedynczym stanowisku. Posiada możliwość pracy w kilku oddziałach firmy oraz z wieloma zestawami danych. Nasz system z łatwością dostosuje się do specyfiki Twojego Przedsiębiorstwa.
zgodny z przepisami
Nasz system zgodny jest z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi dotyczącymi: rachunkowości, podatku VAT, podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
bogaty funkcjonalnie
Funkcjonalność systemu SM-BOSS obejmuje takie dziedziny działania przedsiębiorstwa jak: obrót towarowy, kasa/bank, rozrachunki z klientami, kadry/płace, księgowość oraz produkcję.
stale udoskonalany
Systematycznie wzbogacamy system SM-BOSS o nowe możliwości funkcjonalne. W każdej następnej wersji systemu uwzględniamy propozycje naszych Klientów.
w pełni zintegrowany
Każdy dokument lub jakąkolwiek informację, która ma zostać przetworzona wprowadzasz do systemu tylko jeden raz. Inteligentnie zaprojektowana struktura systemu pozwala wszystkim jego modułom na wzajemne korzystanie ze swoich danych. Setki zestawień i wydruków dostarczą wszystkich potrzebnych w Twojej Firmie informacji. Rozbudowany system filtrów umożliwia uzyskanie informacji w dowolnym przekroju i zakresie.
szybki i bezpieczny
Specjalnie dla przedsiębiorstw o większych wymaganiach, przygotowaliśmy wersję systemu SM-BOSS CS, pracującą w technologii klient/serwer w oparciu o oprogramowanie Advantage Database Server firmy Extended System. Korzyści z pracy w SM-BOSS CS są znaczne - kilkukrotne przyśpieszenie pracy oraz pełne bezpieczeństwo danych.
sprawdzony
Nasz system funkcjonuje na polskim rynku programów do zarządzania od 1992 roku. Przeżył niejedną rewolucję w przepisach prawnych. Użytkuje go 2500 przedsiębiorstw w całej Polsce.

MODUŁY SYSTEMU:

Moduł ZAKUP
Głównym zadaniem modułu ZAKUP jest rejestracja wszystkich operacji związanych z zakupem materiałowym i kosztowym w firmie, na podstawie których tworzony jest też rejestr zakupów VAT. Wykonywane jest to poprzez tworzenie dokumentów zamówień, dostaw oraz korekt do nich. Rejestr zamówień, dostaw, korekt można prowadzić wg kilku numeracji. Rozbudowane funkcje tworzenia jednych dokumentów na podstawie innych, konsolidacji danych oraz wygodny system podpowiedzi pozwalają na sprawną rejestrację dokumentów. Dziesiątki wydruków, z rozbudowanym systemem filtrowania pozwalają na uzyskanie potrzebnych zestawień.
Podstawowe funkcje:

 • Obsługa kartoteki klientów
 • Ewidencja zamówień, faktur RR (od rolników), dostaw, korekt do dostaw. Faktura RR może zostać wydrukowana
 • Obsługa dokumentów walutowych _ rejestracja zakupu importowego, automatyczne rozkładanie doliczeń na pozycje i wyliczenie ceny magazynowej
 • Zamówienie może powstać na podstawie innych dokumentów tego samego typu lub na podstawie zlecenia od klienta. Jeden dokument może być generowany na podstawie kilku innych. Specjalna funkcja automatycznego generowania zamówienia na podstawie stanów magazynowych i sprzedaży za zadany okres
 • Podczas wprowadzania specyfikacji zamówienia, dostawy, towary mogą być znajdowane na podstawie kodu kreskowego _ współpraca z czytnikami kodów kreskowych
 • Dostawa może zostać wygenerowana na podstawie zamówienia lub dokumentu PZ, jeden dokument może być generowany na podstawie kilku innych
 • Każda pozycja zakupu kosztowego może mieć przypisany inny dekret księgowy
 • Możliwość wprowadzenia wielu zapłat ze szczegółowym określeniem dokumentu, zapłaty i kasy
 • Generowanie dokumentów PZ na podstawie dostawy, generowanie PZ według listy
 • Obsługa korekt do dostaw, anulowanie dostawy, możliwość wystawienia korekty do wybranej części partii towaru
 • Rejestracja i wydruk not korygujących
 • Ewidencja i obsługa reklamacji
 • Wydruk rejestru VAT powstającego automatycznie na podstawie rejestrowanych dostaw. Rejestr VAT importowy
 • Wydruki dotyczące zamówień i dostaw, zestawienia szczegółowe i zbiorcze z zakupu

Moduł SPRZEDAŻ
Głównym zadaniem modułu SPRZEDAŻ jest rejestracja wszystkich operacji związanych ze sprzedażą w firmie. Realizowane jest to poprzez tworzenie dokumentów zleceń, faktur proforma, faktur oraz korekt do nich. Każdy dokument może zostać wydrukowany, również w wersji obcojęzycznej. Rejestr zamówień, faktur, korekt można prowadzić wg kilku numeracji. Rozbudowane funkcje tworzenia jednych dokumentów na podstawie innych, konsolidacji danych oraz wygodny system podpowiedzi pozwalają na sprawne wystawianie dokumentów. Dziesiątki wydruków, z rozbudowanym systemem filtrowania, pozwalają na uzyskanie potrzebnych zestawień.
Podstawowe funkcje:
 • Obsługa kartoteki klientów z możliwością zakładania cenników indywidualnych, list rabatowych i limitów kredytowych
 • Ewidencja zleceń, faktur proforma, faktur (faktura netto, brutto, faktura fiskalna, paragon fiskalny) i korekt do faktur. Każdy dokument może zostać wydrukowany
 • Obsługa dokumentów walutowych
 • Rezerwacja stanów na magazynie na wystawione dokumenty
 • Za pomocą dokumentu Raport dobowy fiskalny, możliwość ewidencji sprzedaży z kas fiskalnych
 • Zamówienie, faktura proforma mogą powstać na podstawie innych dokumentów tego samego typu lub na podstawie zamówień do dostawców. Jeden dokument może być generowany na podstawie kilku innych
 • Podczas wprowadzania specyfikacji zlecenia, faktury, towary mogą być znajdowane na podstawie kodu kreskowego _ współpraca z czytnikami kodów kreskowych
 • Jeżeli brak towaru w magazynie program sam proponuje zamienniki _ obsługa substytutów
 • Faktura może zostać wygenerowana na podstawie zlecenia, dokumentu WZ, dostawy lub szablonu, jeden dokument może być generowany na podstawie kilku innych i następnie skonsolidowany
 • Każdemu klientowi można przypisać indywidualny rabat, formę płatności z terminem, limit kredytowy, cennik, które będą się automatycznie podpowiadały podczas wystawiania dokumentów w sprzedaży
 • Możliwość wprowadzenia wielu zapłat ze szczegółowym określeniem dokumentu, zapłaty i kasy
 • Każdemu klientowi można przypisać handlowca-opiekuna, który będzie miał prawo do rejestracji zleceń, faktur
 • Kontrola płatności z możliwością automatycznej blokady przeterminowanych, kontrola minimalnej ceny sprzedaży i stanu w magazynie
 • Generowanie dokumentów WZ na podstawie faktury, zbiorcze dokumenty WZ, generowanie WZ według listy
 • Obsługa korekt do faktur, anulowanie faktury, możliwość wystawienia korekty do wybranej części partii towaru
 • Wydruk na fakturze indeksu materiałowego odbiorcy
 • Podczas wystawiania faktury możliwość podania banku, na który ma zostać zrealizowana płatność za fakturę
 • Rejestracja i wydruk not korygujących
 • Ewidencja i obsługa reklamacji
 • Wydruk rejestru VAT powstającego automatycznie na podstawie wystawianych faktur
 • Wydruki dotyczące zleceń i faktur, zestawienia szczegółowe i zbiorcze ze sprzedaży
 • Istnieje możliwość obsługi szybkiej sprzedaży paragonowej (do zastosowania np. w supermarketach). W tym celu należy zakupić moduł SM-BOSS PARAGONY

Moduł MAGAZYN
Obsługuje w pełnym zakresie gospodarkę magazynowo-materiałową. W ramach modułu prowadzona jest rejestracja stanów i obrotów towarów w poszczególnych magazynach wg ceny FIFO lub średnioważonej, Kartoteka produktów oraz rejestr i emisja dokumentów obrotu materiałowego. W systemie jest możliwość zatwierdzania dokumentów dotyczących okresu bieżącego i następnych.
Podstawowe funkcje:
 • Kartoteka produktów wraz z ewidencją SWW-KU
 • Informacja o produkcie z możliwością podglądu stanów magazynowych i obrotów danego produktu
 • Automatyczne naliczanie cen w Kartotece produktów na podstawie zadanej marży w momencie zatwierdzania dokumentu przychodowego
 • Możliwość wydruku przywieszek na produkty, służących do naklejania na magazynowany towar
 • Kartoteki magazynowe
 • Informacje o obrotach, stanach i nierozchodowanych dostawach w danym magazynie
 • Rejestracja i emisja dokumentów obrotu magazynowego
 • Podczas wprowadzania specyfikacji dokumentu magazynowego, towary mogą być znajdowane na podstawie kodu kreskowego _ współpraca z czytnikami kodów kreskowych
 • Obsługa inwentaryzacji i przeceny stanów magazynowych
 • Drukowanie raportów różnic inwentaryzacyjnych i różnic z tytułu przeceny, zestawienia stanów i obrotów magazynowych
 • Śledzenie rotacji w magazynie

Moduł FINANSE
Wspomaga pracę działu finansowo-księgowego prowadzącego księgi handlowe, pozwalając na prowadzenie pełnej dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnej z obowiązująca ustawą o rachunkowości. Umożliwia definiowanie struktury planu kont oraz rodzaju konta (zwykłe, rozrachunkowe lub pozabilansowe). Integruje dane całego systemu SM-BOSS dzięki zastosowaniu Generatora Poleceń Księgowań z innych modułów, który pozwala precyzyjnie określić, jakie dane księgowe i w jaki sposób mają zostać zaksięgowane. Pozwala na przeglądanie dokumentów z lat archiwalnych, umożliwia równoległą obsługę dwóch lat i dwóch miesięcy księgowych
Moduł KASA / BANK
Moduł ten prowadzi ewidencję obrotów pieniężnych firmy poprzez raporty kasowe i wyciągi bankowe. Umożliwia pełną obsługę dokumentów obrotu pieniężnego, także tworzonych w innych modułach systemu SM-BOSS, dokumenty mogą być wprowadzane w dowolnej walucie. Wspomaga przygotowanie i księgowanie dekretów (na podstawie raportów kasowych i wyciągów bankowych) do modułu FINANSE, umożliwia księgowanie operacji walutowych z automatycznym wyliczaniem różnicy kursowej. Szeroka gama raportów pozwala na uzyskanie natychmiastowych informacji o stanie kas na dany dzień; stanie kont bankowych; zestawienie zbiorcze wyciągów bankowych i innych. Podstawowe funkcje:
 • Rejestracja raportów kasowych i wyciągów bankowych
 • Dekretacja raportów kasowych i wyciągów bankowych, w przypadku rozliczeń walutowych automatyczne naliczanie różnic kursowych
 • Księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych do modułu Finanse

Moduł ROZRACHUNKI
Moduł Rozrachunki służy do bieżącej obsługi rozrachunków z kontrahentami. W ścisłej współpracy z modułem KASA/BANK umożliwia wprowadzanie zapłat za dostawy i faktury. Śledząc terminy płatności, w sprawny sposób można generować polecenia przelewu, a wbudowana współpraca ze standardami elektronicznych przelewów pozwala na eksport przelewów do systemów Home-Banking (praktycznie w dowolnym standardzie). Kontrola stanu rozrachunków klienta nie kończy się na zrobieniu raportu o stanie zobowiązań lub należności, ale umożliwia automatyczne wystawienie ponaglenia do zapłaty, a w momencie zapłaty za fakturę - noty odsetkowej.
Podstawowe funkcje:
 • Przeglądanie, kontrola, rozliczanie rozrachunków (także pomiędzy różnymi kontrahentami), w przypadku rozliczeń walutowych automatyczne naliczanie różnic kursowych
 • Emisja ponagleń (pojedynczych, grupowych) do zapłaty z naliczonymi hipotetycznymi odsetkami lub bez
 • Emisja not odsetkowych (pojedyncze, grupowe, własne, obce) do przeterminowanych faktur
 • Emisja przelewów (pojedyncze, grupowe) na drukarkę lub eksport do pliku w standardzie wybranego systemu bankowości elektronicznej (Home-Banking)
 • Raporty z rozrachunków (należności, zobowiązania, stan rozrachunków na zadany dzień), wydruk sald do potwierdzenia

Moduł KADRY
Moduł służy do prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej pracowników. Rejestrujemy w kartotekach pracowników wszystkie dane potrzebne do wystawiania angażu, świadectw pracy, list płac i emisji danych do programu Płatnik (ZUS). W kartotekach dodatkowych istnieje możliwość zaewidencjonowania absencji, historii zatrudnienia w firmie, poprzedniego zatrudnienia i danych o rodzinie pracownika.
Podstawowe funkcje:
 • Kartoteka pracowników zatrudnionych i zwolnionych
 • Kartoteka zleceniobiorców
 • Przeszukiwanie kartoteki pracowników wg wprowadzonych danych przyjęcia i zwolnienia z pracy
 • Absencje
 • Informacje o rodzinie pracownika
 • Informacje o poprzednim zatrudnieniu
 • Informacja o historii zatrudnienia w firmie
 • Historia zmian stopni niepełnosprawności
 • Definiowane kalendarze (nawet dla pojedynczych pracowników), możliwość rejestracji i wydruku ewidencji czasu pracy
 • Statystyka zatrudnienia
 • Drukowanie dokumentów: umowa o pracę, zgłoszenie do ubezpieczenia, zmiana warunków zatrudnienia, świadectwo pracy
 • Tworzenie dowolnych zestawień dotyczących pracowników
 • Eksport danych zgłoszeniowych do programu Płatnik

Moduł PŁACE
Moduł umożliwia tworzenie list płac dla pracowników. Można tworzyć dowolną liczbę list płac w ramach jednego przedsiębiorstwa lub dla konkretnych pracowników. Lista płac może być tworzona na podstawie danych zarejestrowanych w kartotece pracownika, na podstawie poprzedniej listy płac lub kart pracy. Dane wprowadzone na listach płac są gromadzone w kartotece zarobków, gdzie służą do wystawiania zaświadczeń o zarobkach i różnego rodzaju wydruków. Funkcja emisji danych do programu Płatnik pozwala na łatwe tworzenie dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS.
Podstawowe funkcje:
 • Tworzenie wielu list płac w miesiącu
 • Wprowadzanie składników płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Obsługa umów-zleceń i umów o dzieło na liście płac
 • Obsługa rozliczania rad nadzorczych
 • Obsługa kart pracy
 • Wydruki: listy płac, zarobków, raportów i deklaracji dla ZUS-u, zestawienia podatkowego, odcinków płacowych, kosztów wg działów, poleceń przelewów na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (kwot częściowych lub w całości)
 • Kartoteka pracowników
 • Kartoteka zarobków
 • Drukowanie formularzy podatkowych PIT
 • Eksport danych do programu Płatnik (ZUS)

Moduł PRODUKCJA
Moduł PRODUKCJA wspomaga zarządzanie produkcją. Umożliwia rejestrację i śledzenie stopnia realizacji zleceń produkcyjnych. Na podstawie założonych technologii produkcji wyrobów zawierających specyfikacje materiałowe oraz ewidencje czynności produkcyjnych, pozwala na obliczenie planowanych kosztów produkcji i zapotrzebowania materiałowego. Rejestruje rzeczywiste koszty produkcji konkretnych wyrobów, automatyzuje generowanie dokumentów magazynowych oraz ewidencję kosztów robocizny związanych z operacjami produkcyjnymi. Duża ilość zestawień pozwala na pełną kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego od momentu złożenie zlecenia produkcyjnego do zakończenia jego realizacji.
Podstawowe funkcje:
 • Rejestracja i kontrola przebiegu realizacji zleceń produkcyjnych
 • Lista aktualnie realizowanych pozycji zleceń produkcyjnych
 • Kalkulacja kosztów w oparciu o planowane zużycie materiałów (na podstawie technologii) oraz średnie ceny magazynowe
 • Zebranie w raporcie produkcyjnym danych o wszelkich kosztach wytworzenia danej partii wyrobów
 • Ewidencjowanie powstających w procesie produkcji odpadów i produktów ubocznych
 • Automatyczne generowanie dokumentów magazynowych przy pobieraniu materiałów do produkcji oraz przekazywaniu do magazynu wyrobów gotowych
 • Ewidencja kart wyrobów
 • Tworzenie technologii produkcji danego wyrobu wraz z podtechnologiami
 • Ewidencjowanie i naliczanie kosztów pośrednich
 • Ewidencja kart pracy pracowników produkcyjnych
 • Obsługa i rozliczanie napraw zleconych działowi produkcyjnemu

Copyright by sofmar.pl.